• Προφίλ

  • Who's Online

    3 visitors online now
    0 guests, 3 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>

Asskicker [dot] gr

Η σελίδα www.asskicker.gr λειτουργεί από το 2000.
Η σελίδα είναι προσωπική και αποτελεί «πεδίο δοκιμών» νέων τεχνολογιών …ή κάτι τέτοιο.

Η τελευταία υλοποίηση της σελίδας γίνεται με WordPress (τελευταίας έκδοσης) και αποτελεί ένα πείραμα που θα τραβήξει όσο πάει και βλέπουμε τι θα κάνουμε μετά.

Asskicker

Αφήστε μια απάντηση

Copyrighted Image