• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>

Asskicker iSpy

iSpy v1.2.05s
iSpy v1.1.78sΤο Asskicker iSpy είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που «απεικονίζει» τα snapshot σε ένα φάκελο κυρίως από web/ip.

Μερικές από τις λειτουργίες της εφαρμογής είναι:
– Συνεχής αναβάθμιση και ενημέρωση λειτουργιών.
– Λιστάρισμα με thumbnails.
– Εμφάνιση «πλήρους» μεγέθους.
– Αποθήκευση φωτογραφιών σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο.
– Διαγραφή όλων ή κάθε μίας φωτογραφίας ξεχωριστά.
– Οριοθέτηση εμφανιζόμενων φωτογραφιών.
– Προβολή στατιστικών στοιχείων.
– Εύκολη παραμετροποίηση και δομημένη λειτουργία ρουτινών εφαρμογής.
– Ιστορικό χρήσης.
– Πλήρως παραμετροποιήσιμα δεδομένα.

-Ιστορικό εκδόσεων-
Τρέχουσα έκδοση: iSpy v1.2.07s. (26/9/2011)

Τελευταίες προσθήκες:
– Επιλετική διαγραφή περισσοτέρων από μία φωτογραφιών μαζί (ενίσχυση λειτουργίας)
– Διόρθωση οθόνης εμφάνισης στατιστικών.
– Μορφοποίηση προβολής λίστας μικρογραφιών φωτογραφιών.
– Ιστορικό και στατιστικά στοιχεία.
– Διαγραφή παλαιότερων φωτογραφιών.

* Σύντομα θα υπάρξει διαθέσιμο demo

Copyrighted Image