• Προφίλ

  • Who's Online

    3 visitors online now
    0 guests, 3 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged paros

#062 – Πάρος Circling Locator (+video)

Ώρες πτήσης: 131 Πτήση: #54 Ημερομηνία: 05/7/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – POROS – AG. GEORGIOS – SOREV – LGPA – SOREV – AG. GEORGIOS – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 4500 Αεροσκάφος: SX-ARA Για 3η συνεχόμενη πτήση, μαθητής πετούσε με τον Ν.Π. Από εκεί που δεν είχαν πετάξει ποτέ μαζί, […]

Copyrighted Image